Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
2 marzec 2015
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
6 marzec 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
10 marzec 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
26 marzec 2015
Prawo - prawo cywilne, prawo pracy...
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Aktualności

Start » Aktualności

 • 5 luty 2015

  Prezentacja Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego – zapraszamy na spotkania

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego. Program tworzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem opracowywanego projektu jest zmiana świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki. Spotkania informacyjne skierowane są do doradców finansowych pracujących z przedsiębiorstwami, kontrolerów i audytorów wewnętrznych wspomagających firmy w procesach zarządzania. Najbliższe odbędzie się 10 lutego w Warszawie, kolejne 24 lutego w Katowicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
  Więcej informacji
  Zaproszenie Więcej na ten temat...

 • 16 styczeń 2015

  Informacja Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

  Krajowy Sąd Dyscyplinarny informuje, że celem zapoznania szerokiego grona biegłych rewidentów z wynikami pracy KSD, po raz kolejny opublikowane zostały wybrane zanonimizowane prawomocne orzeczenia wydane w obecnej kadencji. Materiały są dostępne dla biegłych po zalogowaniu w sekcji „Informacje Krajowego Sądu Dyscyplinarnego” panelu „Twoje konto”. Więcej na ten temat...

 • 9 styczeń 2015

  KOMUNIKAT KNA dotyczący rozwiązywania umów na usługi audytorskie


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina biegłym rewidentom oraz podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o obowiązku przekazywania do Komisji Nadzoru Audytowego informacji o rozwiązywaniu umowy na usługi audytorskie. Dla ujednolicenia przekazywanych informacji został opracowany Komunikat KNA z dnia 29 maja 2013 r. oraz formularz, stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu Więcej na ten temat...

 • 10 grudzień 2014

  NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. OBLIGATORYJNEGO SZKOLENIA


  W Dzienniku Ustaw z dnia 5.12.2014 r. pod poz. 1730 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Rozporządzenie jest konsekwencją zmian deregulacyjnych wprowadzonych do ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (…) Więcej na ten temat...

 • 9 grudzień 2014

  Konferencja SKUTECZNY KOMITET AUDYTU


  Zapraszamy na konferencję Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej, która odbędzie się 16 stycznia 2015 r. w Warszawie w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Konferencja organizowane jest przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów. Udział w konferencji jest bezpłatny.
  Więcej informacji
  Program
  Rejestracja: http://fs11.formsite.com/cfrr/form15/index.html Więcej na ten temat...

 • 28 listopad 2014

  Konsultacje KIBR

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do skorzystania ze wsparcia merytorycznego w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych obowiązujących biegłych rewidentów. Zespół Konsultantów i Ekspertów KIBR od grudnia br. udziela bezpłatnych pisemnych porad biegłym rewidentom.
  Więcej na ten temat... Więcej na ten temat...

 • 27 listopad 2014

  Zmiana terminu składania wniosku o zwolnienie lub uznanie szkolenia w 2014 r.


  Informujemy, że z uwagi na przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych skróceniu uległ termin składania wniosków o zwolnienie lub uznanie za spełniony obowiązku odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2014 r. Wnioski można składać wyłącznie do 31 grudnia 2014 r.
  Komunikat nr 42/2014 Więcej na ten temat...

 • 27 listopad 2014

  AKTUALIZACJA WIEDZY Z MSSF – BEZPŁATNE SZKOLENIE


  Zapraszamy na szkolenie pt. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Aktualizacja IFRS update, realizowane w ramach projektu Banku Światowego. Szkolenie odbędzie się w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Rejestracja: http://www.bpp.pl/pliki/formularz/formularz_IFRS.php
  Liczba miejsc ograniczona
  Więcej informacji oraz terminy Więcej na ten temat...

 • 20 listopad 2014

  Dr Danuta Krzywda wybrana na stanowisko wiceprezesa IAAER w kolejnej kadencji


  Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2014 r. dr Danuta Krzywda, Zastępca Prezesa KRBR została ponownie wybrana na stanowisko wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości (International Association For Accounting Education&Research) IAAER. Więcej na ten temat... Więcej na ten temat...

 • 20 listopad 2014

  RO KIBR Łódź zaprasza - konferencja pt. "INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI"


  02.12.br. zapraszamy na konferencję organizowaną przez RO KIBR w Łodzi wraz z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi pt. INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI (Łódź, siedziba Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, godz. 8.30-15.00). Więcej na ten temat...

 • 7 listopad 2014

  Globalna ankieta IFAC


  Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej na ten temat...

 • 6 listopad 2014

  Stanowisko KRBR w sprawie wdrożenia nowych regulacji UE dotyczących rewizji finansowej


  W dniu 22.10.br. KRBR przekazała do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów stanowisko samorządu w sprawie wdrożenia postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...) oraz rozporządzenia (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (...).
  Stanowisko jest odpowiedzią na pytania Ministerstwa Finansów zawarte tutaj. Więcej na ten temat...

 • 5 listopad 2014

  Bank Światowy poszukuje ekspertów z dziedziny rachunkowości


  Bank Światowy poszukuje ekspertów z dziedziny rachunkowości, którzy podjęliby się zadania sporządzenia i dostarczenia opracowania w języku polskim na rzecz Komitetu Standardu Rachunkowości (KSR) w następujących obszarach:

  1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.
  2. Środki trwałe.
  3. Ujęcie, wycena i prezentacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.
  4. Działalność rolnicza.
  5. Ujęcie, wycena oraz prezentacja aktywów i zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  Więcej na ten temat...

 • 17 październik 2014

  RO KIBR Łódź zaprasza - Biegły rewident 2014 w obliczu zmian


  31.10.br. zapraszamy na spotkanie organizowane przez RO KIBR w Łodzi pt. BIEGŁY REWIDENT 2014 W OBLICZU ZMIAN, KTÓRE STOJĄ PRZED ZAWODEM (Łódź, Hotel Borowiecki przy ul. Kasprzaka 7/9, godz. 8.45). W trakcie spotkania odbędą się, m.in. warsztaty CSR dotyczące raportowania pozafinansowego oraz związanych z tym możliwości rozwoju zawodowego, a także debata środowiskowa na temat zmian w dyrektywach unijnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, które mogą mieć wpływ na przyszłość zawodu biegłego rewidenta w Polsce.
  PROGRAM SPOTKANIA
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 13 październik 2014

  KIBR ZAPRASZA DO ROZMOWY O ETYCE W BIZNESIE


  Biegli rewidenci zapraszają do rozmowy o "Etyce w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej". Konferencja, której organizatorem jest Komisja ds. Etyki, odbędzie się 24 listopada w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
  W trakcie trzech paneli dyskusyjnych zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak biznes postrzega kwestię etyki? Czy przestrzeganie zasad etycznych się opłaca? Czy pomaga w zarządzaniu i kontaktach handlowych? Czy etyka zawodowa wzmacnia zaufanie partnerów biznesowych? W końcu - czy przestrzeganie etyki zawodowej na wszystkich etapach tworzenia informacji finansowej zapewnia jej wiarygodność i jaka jest w tym procesie rola biegłego rewidenta?
  Konferencję podsumuje wystąpienie p. Beaty Binek, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, partnera przedsięwzięcia. Do dyskusji panelowych zaproszenie przyjęli teoretycy, doradcy w biznesie, przedstawicieli sektorów bankowego i giełdowego, pracodawcy i reprezentanci świata biznesu, przedstawiciele międzynarodowych organizacji księgowych oraz organy nadzoru nad rynkiem.
  Ostatni kryzys finansowy wymusił nowe spojrzenie na kwestię etyki w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej staje się integralnym elementem strategii przedsiębiorstw. Etycznego postępowania oczekują interesariusze. Tego samego wymaga rynek. A biegli rewidenci mają szczególną legitymację, żeby poruszać ten temat.
  Konferencja realizowana jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerem wydarzenia obok PID zgodziła się zostać Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Akademia L. Koźmińskiego.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub kontaktu z Biurem KIBR (sekretariat@kibr.org.pl). Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona. Więcej na ten temat...

 • 8 październik 2014

  Standardy rachunkowości - KSR zaprasza do współpracy


  Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości poszukuje osób, które byłyby zainteresowane opracowaniem projektów dokumentów (Krajowych Standardów Rachunkowości) w sprawach:

  • działalności rolniczej,
  • partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Szczegółowe informacje. Więcej na ten temat...

 • 10 wrzesień 2014

  OBLIGATORYJNE SZKOLENIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Centrum Edukacji KIBR zaprasza na kurs "Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych". Szkolenie wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2014 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.
  Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie internetowej Centrum Edukacji. Więcej na ten temat...

 • 22 sierpień 2014

  Bezpłatne seminarium z CSR


  CE KIBR zaprasza na seminarium CSR:
  NOWY OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA POZAFINANSOWEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY BIEGŁYCH REWIDENTÓW - 9 października 2014 r., Warszawa.
  Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona.
  Uwaga: uprzejmie informujemy, że limit miejsc na seminarium CSR w Warszawie został wyczerpany.
  Informacje na temat seminarium
  Program Więcej na ten temat...

 • 22 sierpień 2014

  Szkolenia IIA Polska


  Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie IIA Polska. Terminy szkoleń:
  "Audyt Bezpieczeństwa Informacji – podstawy" (Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice)
  "Planowanie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (Warszawa)
  "Audyt rekomendacji D KNF – podejście bazujące na ryzyku" (Warszawa)
  "Zapobieganie oszustwom" (Kraków, Warszawa) Więcej na ten temat...

 • 22 sierpień 2014

  Zapraszamy na warsztaty PID

  Zapraszamy na warsztaty Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów
  KOMITET AUDYTU W DZIAŁANIU - 27.08.2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka.

  Więcej na ten temat...

 • 30 lipiec 2014

  Ministerstwo Finansów szuka współpracowników

  Informujemy, że Ministerstwo Finansów poszukuje osób zainteresowanych podjęciem współpracy przy opracowaniu projektów dokumentów Komitetu Standardów Rachunkowości.
  Szczegółowe informacje Więcej na ten temat...

 • 10 lipiec 2014

  Klubowy rejs żeglarski


  Regionalny Oddział KIBR w Lublinie zaprasza do udziału w klubowym rejsie żeglarskim, który odbędzie w dniach od 19 do 28 września 2014 r. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. Więcej na ten temat...

 • 7 lipiec 2014

  VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

  KRBR postanowiła, że VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborami władz samorządu na nową kadencję (2015-2019) oraz przyjęciem programu działania KIBR na te lata, będzie uchwalenie zmian statutu KIBR, zmian podstawowych zasad gospodarki KIBR oraz zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 7 lipiec 2014

  Przewodnik IFAC - wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

  Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie "Przewodnika wdrażania jakości w małych i średnich firmach audytorskich". Zapraszamy do zapoznania się z polską wersją językową publikacji. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwiec 2014

  Szkolenia do egzaminów ACCA - wspólna oferta CE KIBR i BPP


  CE KIBR oraz BPP zapraszają na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA!
  Stowarzyszenie ACCA przygotowało specjalną promocję dla członków KIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów. Do 31 grudnia br. każda z tych osób, która zarejestruje się jako student ACCA, otrzyma zwolnienie z opłat za 9 egzaminów, co daje oszczędność ok. 4500 zł. Aby otrzymać tytuł ACCA należy zdać jeszcze 5 egzaminów. W Warszawie szkolenia przygotowujące przeprowadzać będzie BPP we współpracy z CE KIBR. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkoleń w RO KIBR.
  Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować się w Stowarzyszeniu ACCA za pośrednictwem BPP. Szczegóły tutaj
  Jeżeli są Państwo zainteresowani kursami przygotowującymi do egzaminów ACCA zapraszamy do kontaktu mailowego: Anna Wójcik, ce@kibr.org.pl lub acca@bpp.pl Rejestracja wkrótce!.
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 16 czerwiec 2014

  Przewodnik IFAC – zarządzanie małymi i średnimi firmami audytorskimi


  Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie „Przewodnika zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich”. Zapraszamy do zapoznania się z polską wersją językową publikacji. Więcej na ten temat...

 • 10 czerwiec 2014

  Seminarium dla biegłych rewidentów badających SKOK

  Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje w ramach projektu CEDUR seminarium pt.: "Rachunkowość SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów". Celem seminarium jest wskazanie kluczowych obszarów sprawozdania
  finansowego spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych obarczonych
  ryzykiem zniekształcenia. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu
  Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, ul. Jasna 12. Zgłoszenia przyjmowane są do środy, 18 czerwca. Udział w seminarium jest bezpłatny. Program i szczegóływydarzenia.
    Więcej na ten temat...

 • 4 czerwiec 2014

  Sprawozdanie KNA


  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2013 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 2 czerwiec 2014

  KOMUNIKAT Krajowej Komisji Nadzoru


  Szanowni Biegli Rewidenci,
  Krajowa Komisja Nadzoru uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru.
  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik 2 do uchwały nr 15/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru wizytatorów.
  Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 31 lipca 2014 r.
  Zapraszamy do współpracy. Więcej na ten temat...

 • 19 maj 2014

  NOWE WYZWANIA DLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - KONFERENCJA IIA POLSKA


  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na Doroczną Konferencję, która odbędzie się 9 czerwca 2014 r. w hotelu Marriott, w Warszawie. Temat przewodni to: Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego. Dodatkowa wartość audytu wewnętrznego. Panelistami będą osoby od lat kształtujące audyt wewnętrzny, jak: Tomasz Bolek (KPRM), Agnieszka Tarasewicz (KPRM), Jacek Szwarc (Ground Frost), Andrzej Nowiczenko (PEKAO S.A.), Jakub Bojanowski (Deloitte), Mariusz Mielnik (PGE GiEK SA). Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 16 maj 2014

  PRZYSZŁOŚĆ AUDYTU I USŁUG ATESTACYJNYCH


  FEE opublikowała dokument konsultacyjny zatytułowany: The Future of Audit and Assurance. Dokument zawiera wstępne spostrzeżenia, które mogą prowadzić do potencjalnych długofalowych zmian w usługach badania, atestacyjnych i innych.
  Wg FEE biegli rewidenci powinni krytycznie podchodzić do swojego zawodu, szczególnie w czasach, kiedy zachodzą zmiany w zakresie rewizji finansowej.
  Rachunkowość i rewizja finansowa są ukierunkowane na osiągnięcie bardziej efektywnej, przejrzystej i godnej zaufania sprawozdawczości przedsiębiorstw. Wspólnym celem jest zatem poprawa jakości, zarówno sprawozdawczości, jak i usług poświadczających oraz nadanie możliwie największego znaczenia usługom badania, atestacyjnym i innym. Mając na uwadze interes publiczny, biegli rewidenci powinni działać na rzecz poprawy jakości i promowania rzetelności świadczonych usług oraz na rzecz poprawy form komunikacji, a także zapewnienia, że świadczone przez nich usługi odpowiadają na potrzeby interesariuszy.
  FEE inicjuje więc dyskusję i zachęca do refleksji nad przyszłością zawodu.
  Dokument konsultacyjny zawierający szczegółowe informacje oraz pytania jest dostępny na stronie internetowej FEE.
  Zachęcamy do udziału w badaniu, które ma wpływ na przyszły kształt zawodu biegłego rewidenta. Więcej na ten temat...

 • 28 marzec 2014

  KIBR zaprasza na kursy e-learning


  Zapraszamy na szkolenia e-learning w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów: moduł IV Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.
  Szkolenie zalicza 8 godzin z bloku rewizja finansowa.
  Więcej informacji i rejestracja Więcej na ten temat...

 • 23 kwiecień 2014

  OBOWIĄZEK TERMINOWEGO PRZESYŁANIA R4


  KRBR przypomina o obowiązku terminowego przesyłania formularza R4 zawiadamiającego o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta. Zawód można wykonywać dopiero po uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, KRBR, tj. przekazaniu ww. formularza.
  Więcej informacji w Komunikacie KRBR Nr 34/2014 Więcej na ten temat...

 • 22 kwiecień 2014

  KURSY DLA KANDYDATÓW – SESJA III

  Zapraszamy na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:
  Rachunkowość finansowa
  start 6 czerwca 2014 r., Warszawa
  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  start 5 września 2014 r., Warszawa
  Więcej informacji i rejestracja pod adresem: www.ce.kibr.org.pl
    Więcej na ten temat...

 • 17 kwiecień 2014

  WARSZTAT WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I BIEGŁYM REWIDENTEM


  Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska AUDYT WEWNĘTRZNY: WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I BIEGŁYM REWIDENTEM – 24 kwietnia 2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Więcej na ten temat...

 • 15 kwiecień 2014

  PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU - PRZYJĘTO ZMIANY W 43 DYREKTYWIE


  3 kwietnia br. Parlament Europejski przegłosował zmiany w 43 dyrektywie oraz przyjął rozporządzenie dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe jednostek interesu publicznego.
  14 kwietnia br. dokumenty zostały zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. W dalszej kolejności zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co prawdopodobnie nastąpi w połowie maja br. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów do krajowych porządków prawnych, tj. do połowy 2016 r.
  Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów
  Komunikat Rady Unii Europejskiej Więcej na ten temat...

 • 11 kwiecień 2014

  ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA MŚP - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU


  Komisja Europejska przeprowadza badanie w sprawie sporządzania i korzystania ze sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które nie są objęte zasadami rachunkowości, o których mowa w dyrektywach UE. Celem badania jest zebranie i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy w 25 krajach Europy - w tym Polski. Zebrane informacje mogą stanowić podstawy decyzji w sprawie zmniejszania obciążeń administracyjnych związanych z rachunkowością MŚP. Dlatego niezmiernie ważny jest udział biegłych rewidentów w przeprowadzanych badaniach, w szczególności tych, którzy świadczą usługi księgowe dla MŚP, a także korzystają ze sprawozdań finansowych MŚP w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
  Kwestionariusz dla Sporządzających informację finansową
  Kwestionariusz dla Użytkowników informacji finansowej
  Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które ma wpływ na przyszły kształt rachunkowości MŚP. Więcej na ten temat...

 • 2 kwiecień 2014

  ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PID


  Zapraszamy na warsztaty Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów
  RADA NADZORCZA NA POSIEDZENIU I POZA POSIEDZENIEM - 16.04.2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  WSPÓŁPRACA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ - 24 kwietnia 2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Więcej na ten temat...

 • 28 marzec 2014

  Zostań biegłym rewidentem - Rekrutacja 2014


  Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów! Rozpoczęła się rekrutacja, która potrwa do 30 czerwca 2014 r. Pierwsze egzaminy we wrześniu br.
  Więcej informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym
  Formularz zgłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osób uczestniczących w rekrutacji 2014 r.
  Kursy dla kandydatów Więcej na ten temat...

 • 25 marzec 2014

  Komunikat KNA dot. zagrożeń etycznych


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat dotyczący zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, jako rewident do spraw szczególnych. Więcej na ten temat...

 • 10 marzec 2014

  Kursy dla kandydatów


  Serdecznie zapraszamy na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:

  Ekonomia i kontrola wewnętrzna
  start 4 kwietnia 2014 r., Warszawa

  Teoria i zasady rachunkowości
  start 11 kwietnia 2014 r., Warszawa

  Więcej informacji i rejestracja pod adresem: www.ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 6 marzec 2014

  II Polski Kongres Prawa Podatkowego 2014

  Instytut Allerhanda serdecznie zaprasza na drugą edycję Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego. Dyskusja w gronie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ludzi świata nauki, biznesu, doradztwa i mediów będzie mieć miejsce 8 kwietnia 2014 r. w Warszawie w Hotelu Polonia Palace. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest patronem honorowym wydarzenia. Więcej informacji pod adresem: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/podatkowy2014-ii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2014/ Więcej na ten temat...

 • 17 luty 2014

  Raport KNF

  Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został Raport "Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2013 r." Więcej na ten temat...

 • 29 styczeń 2014

  Kolejny kurs Centrum Edukacji KIBR


  Serdecznie zapraszamy na kolejny kurs Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:

  Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF i KSRF, dwudniowy kurs mający na celu wskazanie prawidłowego sposobu dokumentowania badania sprawozdań finansowych poprzez pokazanie przykładów dokumentacji roboczej i zwrócenie uwagi na jej nieprawidłowości opierając się o dotychczas popełniane uchybienia. 13 i 14 lutego 2014 r., Warszawa, al. Jana Pawła II 80 (siedziba KIBR), więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 3 luty 2014

  Bal Radcy Prawnego


  Zapraszamy na Bal Radcy Prawnego, który odbędzie się w dniu 8 lutego br. Szczegóły: http://www.bal-oirpwarszawa.pl/. Więcej na ten temat...

 • 10 styczeń 2014

  Nowy wzór sprawozdania podmiotu (P11)

  KRBR ustaliła nowy wzór rocznego sprawozdania podmiotu uprawnionego (wzór P11). Wzór obowiązuje dla sprawozdań za 2013 r. Przypominamy, że podmioty zobowiązane są do przekazania Krajowej Radzie sprawozdania do 28 lutego 2014 r. Więcej na ten temat...

 • 10 styczeń 2014

  Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2013 r. – nowy wzór

  KRBR przyjęła wzór rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2013 r. Istnieje możliwość wypełnienia rozliczenia przy pomocy stworzonego w tym celu arkusza kalkulacyjnego. Jednocześnie informujemy, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 2041/36/2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat opłaty rocznej z tytułu nadzoru. Więcej na ten temat...

 • 4 styczeń 2014

  Maria Rzepnikowska wiceprzewodniczącą FEE


  Z przyjemnością informujemy, że Maria Rzepnikowska członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wybrana do Zarządu Federacji Europejskich Księgowych (FEE).
  Już wkrótce zamieścimy specjalną rozmowę z M. Rzepnikowską.
  Informacja Prezesa KRBR Więcej na ten temat...

 • 2 styczeń 2014

  Szkolenie NAJNOWSZE ZMIANY W VAT


  Centrum Edukacji KIBR 21 stycznia 2014 r. przeprowadziło szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w podatku od towarów i usług wchodzącym w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.
  Przeczytaj wywiad z wykładowcą Więcej na ten temat...

 • 19 listopad 2013

  IX Doroczna Konferencja PolCAAT 2013

  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na konferencję
  27 listopada 2013 r., środa, w hotelu Marriott w Warszawie. 10% zniżki dla członków KIBR. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 14 listopad 2013

  Zaproszenie na Konferencję "Gromadzenie danych i co dalej…?"

  Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki "Gromadzenie danych i co dalej…?”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2013 r.
  Konferencja realizowana jest w ramach projektu "Efektywni 50+", który ma wspomóc pracowników w wieku 50+ zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą baz danych, analizą danych, raportowaniem, sprawozdawczością oraz organizacją przechowywania dokumentów.
  Podczas konferencji będzie istniała możliwość zapisu na bezpłatne szkolenia.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/ Więcej na ten temat...

 • 29 październik 2013

  KONFERENCJA KONSULTACYJNA EFRAG-KSR

  Warszawa, 19 listopada 2013 r.
  Zapraszamy do udziału w konferencji konsultacyjnej na temat dokumentu dyskusyjnego IASB nt. "Rewizji Ram Koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej". Konferencja odbędzie się 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 11.30 w Hotelu Marriott przy al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie. Agenda konferencji. Więcej na ten temat...

 • 28 październik 2013

  Seminarium PID: REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH. ROZCZAROWANIA I OCZEKIWANIA


  Polski Instytut Dyrektorów zaprasza na otwarte seminarium pod tytułem "Rewident do spraw szczególnych. Rozczarowania i oczekiwania". Seminarium odbędzie się 5 listopada 2013 r. [wtorek] o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Mazars Polska przy ul. Pięknej 18. Więcej na ten temat Więcej na ten temat...

 • 4 październik 2013

  SKALOWALNOŚĆ MSRF ORAZ MSKJ 1 KLUCZEM EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA


  Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium poświęconym problematyce efektywnego stosowania MSRF i MSKJ 1 przy badaniu jednostek z sektora MŚP. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 3 październik 2013

  Wspólny warsztat KIBR-PID - Współpraca spółki z biegłym rewidentem


  Zapraszamy na wspólne warsztaty KIBR i Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów WSPÓŁPRACA SPÓŁKI Z BIEGŁYM REWIDENTEM, które odbędą się: 21.10.2013 r. w Warszawie, 14.11.2013 r. w Gdańsku oraz 21.11. 2013 r. w Poznaniu. Dla biegłych rewidentów 50% zniżki. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 27 wrzesień 2013

  Konferencja IIA Polska - Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego

  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na III Konferencję dla Sektora Finansowego - "Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych" – 08.10.2013 r., Hotel Marriott. 10% zniżki dla członków KIBR. Szczegóły... Więcej na ten temat...

 • 18 wrzesień 2013

  Szkolenie z MSRF


  Informujemy, że w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie są jeszcze wolne miejsca na szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej Moduł IV - "Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku". Więcej na ten temat...

 • 12 wrzesień 2013

  Konferencja: Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej" organizowanej w dniach 24–25 października 2013 r.Organizatorem wydarzenia jest Katedra Rachunkowości wraz z Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.
  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele Urzędu Komisji Europejskiej, Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej, Banku Światowego, Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Konferencja ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie procedowania zmian w ustawie o rachunkowości.
  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi został także patronem merytorycznym wydarzenia. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 28 sierpień 2013

  Komunikat w sprawie prawidłowego wypełniania formularza P10


  KRBR przyjęła komunikat w sprawie prawidłowego wypełniania formularza P10 zawierającego informacje o podpisanych w 2013 r. umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.
  Jednocześnie Rada przyjęła uchwałę określającą formularz P10 za 2013 r. Więcej na ten temat...

 • 12 sierpień 2013

  Warsztat PID - Współpraca zarządu i rady nadzorczej


  Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów WSPÓŁPRACA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ, który odbędzie się 5.09.2013 r. w Warszawie. Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Program, zgłoszenie, więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 8 marzec 2013

  XIV Doroczna Konferencja Audytingu

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w XIV Dorocznej Konferencji Audytingu.
  Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 października 2013 r. w Jachrance k. Warszawy a jej tematem będą Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego. Więcej na ten temat...

 • 8 sierpień 2013

  Komunikat w sprawie wpłat na indywidualne rachunki


  KRBR przyjęła komunikat informujący o obowiązku dokonywania wpłat środków finansowych na odpowiednie rachunki bankowe, tj. wpłat składek członkowskich wyłącznie na indywidualne rachunki biegłych rewidentów, wpłat opłat z tytułu nadzoru wyłącznie na indywidualne rachunki podmiotów oraz wpłat opłat egzaminacyjnych wyłącznie na indywidualne rachunki kandydatów. Począwszy od stycznia 2014 r. niestosowanie się do ww. obowiązku będzie powodowało zwrot środków wpłaconych na niewłaściwy rachunek bankowy. Więcej na ten temat...

 • 4 wrzesień 2013

  Parlament Europejski przyjął zmiany do dyrektywy o rachunkowości


  12 czerwca b.r. Parlament Europejski przyjął zmiany do dyrektywy o rachunkowości. Krzysztof Burnos, członek KRBR oraz Grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP oraz MŚFA wyjaśnia m.in. na czym polegają zmiany i jak wpłyną na rynek usług audytorskich. Więcej na ten temat...

 • 8 sierpień 2013

  Nowy wzór wniosku o skreślenia podmiotu


  KRBR przyjęła komunikat zmieniający wzór wniosku (P9) o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej. Więcej na ten temat...

 • 19 lipiec 2013

  Komunikat KNA dot. badania spółdzielni mieszkaniowych


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat przypominający biegłym rewidentom, wykonującym czynności rewizji finansowej w spółdzielniach mieszkaniowych, o uwzględnianiu przepisów systemowych, stanowiących o zasadach gospodarki finansowej spółdzielni. Więcej na ten temat...

 • 19 lipiec 2013

  Nowy skład KNA


  Z dniem 1 lipca br. zakończyła się pierwsza kadencja Komisji Nadzoru Audytowego. Minister Finansów powołał Komisję na nową kadencję (2013-2017), w następującym składzie:
  - przedstawiciele Ministra Finansów: dr Dorota Podedworna-Tarnowska (przewodnicząca KNA), Joanna Dadacz;
  - przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego: Dagmara Wieczorek-Bartczak (zastępca przewodniczącej KNA), Tomasz Piwowarski;
  - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości: prof. dr hab. Marek Kalinowski;
  - przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów: Jacek Hryniuk, Sławomir Mirkowski;
  - przedstawiciel organizacji pracodawców: Piotr Kamiński;
  - przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Ewa Jakubczyk-Cały.
  Pierwsze posiedzenie Komisji w nowym składzie odbyło się w dniu 10 lipca br. Więcej na ten temat...

 • 5 lipiec 2013

  Lista kandydatów do rad nadzorczych


  KRBR zachęca biegłych rewidentów do zgłaszania kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych. Lista kandydatów, którą prowadzi Polski Instytut Dyrektorów, wraz z regulaminem oraz ankietą dla kandydata znajduje się tutaj. Więcej na ten temat...

 • 5 lipiec 2013

  Kwartalnik Corporate Governance zaprasza do współpracy


  Zachęcamy biegłych rewidentów do współpracy z wydawanym przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów kwartalnikiem Corporate Governance. Kwartalnik adresowany jest w szczególności do członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz dziedzin pokrewnych.Więcej informacji tutaj Więcej na ten temat...

 • 5 lipiec 2013

  Podsumowanie I kadencji KNA


  W związku z zakończeniem w dniu 1 lipca 2013 r. pierwszej kadencji Komisji Nadzoru Audytowego (2009-2013), KNA przyjęła informację podsumowującą czteroletnią działalność. Więcej na ten temat...

 • 13 czerwiec 2013

  Warsztat PID - Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem


  Zapraszamy na warsztat AKADEMII POLSKIEGO INSTYTUTU DYREKTORÓW Rada nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem, który odbędzie się 9.07.2013 r. w Warszawie (hotel Marriott). Dla biegłych rewidentów 50% zniżka.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 7 czerwiec 2013

  Komunikat KNA dot. rozwiązywania umów na usługi audytorskie


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat przypominający o obowiązku niezwłocznego poinformowania KNA o rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego (obligatoryjnych lub fakultatywnych).
  W celu ujednolicenia treści uzyskiwanych informacji opracowano formularz, który stanowi załącznik do komunikat. Więcej na ten temat...

 • 29 maj 2013

  Sprawozdanie KNA

  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2012 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 29 maj 2013

  Szkolenie wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 2013


  W dniach 25-26 czerwca 2013 r., z inicjatywy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbędą się spotkania dydaktyczne dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z autorami materiałów szkoleniowych. Spotkania będą się odbywały w siedzibie KIBR w Warszawie. Więcej informacji. Więcej na ten temat...

 • 22 maj 2013

  Dokumenty Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)


  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Dokumenty publikowane są na stronie www. mf.gov.pl (zakładka GIIF/Publikacje/Publikacje FATF) w związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracy z FATF. Więcej na ten temat...

 • 23 kwiecień 2013

  Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego - zobowiązanie biegłych rewidentów badających SKOK


  KNA przyjęła komunikat w którym zobowiązała biegłych rewidentów, którzy podpiszą lub podpisali umowy na badanie sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2012 r. do uwzględnienia przy wykonywaniu czynności w tych jednostkach przygotowanej interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego oraz do sprawdzania czy Zarządy SKOK uwzględniły te interpretacje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Więcej na ten temat...

 • 23 kwiecień 2013

  Komunikat w sprawie zaliczenia do czynności rewizji finansowej badania informacji pro forma, prognoz wyników oraz wyników szacunkowych


  KRBR przyjęła komunikat, w którym poinformowała, że czynności wykonywane na rzecz spółek notowanych w celu wydania raportów dotyczących informacji pro forma, prognoz wyników oraz wyników szacunkowych zalicza się do czynności rewizji finansowej, jako inne usługi poświadczające.
  W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zaliczenia tych czynności przez podmioty uprawnione do przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Więcej na ten temat...

 • 8 marzec 2013

  Szkolenia RO KIBR w Poznaniu


  RO KIBR w Poznaniu zaprasza do skorzystania ze szkoleń:
  Akademia nowoczesnego pracownika - szkolenie on-line za 0 zł;
  "Rachunek przepływów pieniężnych" – szkolenie e-lerningowe przygotowanego przez BMSS. Więcej na ten temat...

 • 23 styczeń 2013

  Obowiązek zamieszczania informacji na stronach podmiotów

  KRBR przypomina o obowiązku zamieszczania na stronach internetowych przez podmioty uprawnione wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego sprawozdania zawierającego informacje wynikające z art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. Informacje należy zamieścić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Komisja Nadzoru Audytowego zwróciła uwagę, że obowiązek ten nie jest właściwe realizowany. Więcej na ten temat...

 • 16 listopad 2012

  Konwencja o zwalczaniu przekupstwa

  Na przełomie 2012 i 2013 r. odbędzie się kolejny okresowy przegląd (tzw. "3 faza") mający na celu ocenę wdrożenia przez Polskę postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Przeglądu dokona Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Więcej Więcej na ten temat...

 • 29 październik 2012

  Konferencja konsultacyjna EFRAG - KSR


  EFRAG wraz z KSR, we współpracy z KIBR i SKwP, zorganizowały 8 listopada 2012 r. konferencję konsultacyjną na temat dokumentu dyskusyjnego EFRAG/ANC/FRC W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji. Konferencja odbyła się w Warszawie w Ministerstwie Finansów. Więcej na ten temat...

 • 7 październik 2012

  Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie SKOK


  KNA przyjęła komunikat skierowany do biegłych rewidentów dokonujących czynności rewizji finansowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Więcej na ten temat...

 • 7 październik 2012

  Informacja w sprawie zakresu audytu


  wykonywanego na podstawie art. 87 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  Zgodnie z art. 87 ww. ustawy SKOK obowiązane są w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 26 stycznia 2013 r., do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Audyty te zostaną przeprowadzone przez biegłych rewidentów. W efekcie ustaleń z odbiorcami wyników audytu zewnętrznego opracowany został dokument zawierający ich oczekiwania wobec biegłych rewidentów, dotyczące zakresu audytów, w tym m.in. potrzebę oceny szczególnych wymogów rachunkowości i systemów informatycznych SKOK, bezpieczeństwa tych systemów, oceny ryzyka i jego monitorowania i stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz sposobu zarządzania SKOK, obejmującego system zarządzania ryzykiem i kapitałem. Informacja KRBR, oczekiwania dotyczące zakresu audytu, pismo NBP, oczekiwania dotyczące zakresu raportu z audytu zewnętrznego. Więcej na ten temat...

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka