Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
23 kwiecień 2015
Prawo podatkowe (część II)
25 kwiecień 2015
Składka członkowska (I kwartał)
25 kwiecień 2015
Zaliczka na poczet opłaty z tytułu nadzoru (I kwartał)
28 kwiecień 2015
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY BADANIA ZWIĘKSZĄ JAKOŚĆ AUDYTU

KNA zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nakładające na polskich biegłych rewidentów obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowego standardu kontroli jakości usług. WIĘCEJ>>>

CENA NIE MOŻE BYĆ DOMINUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Świadomy, poprzedzony zebraniem informacji o potencjalnych wykonawcach badania sprawozdania finansowego – tym powinien cechować się wybór biegłego rewidenta - mówi Krzysztof Burnos, członek KRBR i grupy roboczej FEE, która opracowała przewodnik dotyczący dobrych praktyk procesu wyboru biegłego rewidenta. WIĘCEJ>>>

EFEKTEM UNIJNEJ REFORMY POWINNY BYĆ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Implementacja unijnej dyrektywy i rozporządzenia powinna odbywać się w zgodzie z duchem reformy rynku audytorskiego. Taki jest główny wniosek uczestników debaty zorganizowanej przy okazji ogłoszenia tegorocznego Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej i Parkietu. WIĘCEJ>>>

BIEGLI REWIDENCI MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI EKSPERTÓW KIBR

KIBR stworzył możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji merytorycznych z zakresu stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych obowiązujących biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>>

KIBR I ACCA ŁĄCZĄ SIŁY NA RZECZ PROMOWANIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW ZAWODOWYCH

KIBR i ACCA podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i promocji kwalifikacji zawodowych, wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze kształcenia i egzaminowania specjalistów z obszarów finansów i rachunkowości oraz promocji standardów. WIĘCEJ>>>

WSPARCIE DLA REWIDENTÓW. KIBR ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ DATEV.pl

Polscy biegli rewidenci zyskają wsparcie w obszarze wykorzystania w pracy narzędzi informatycznych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podpisała umowę o współpracy z firmą DATEV.pl WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborami władz samorządu na nową kadencję (2015-2019) oraz przyjęciem programu działania KIBR na te lata, będzie uchwalenie zmian statutu KIBR, zmian podstawowych zasad gospodarki KIBR oraz zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów. Więcej >>>

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - SZKOLENIE
Centrum Edukacji KIBR zaprasza biegłych rewidentów na szkolenie obligatoryjne: Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (moduł IV, 16 godzin z bloku rewizja finansowa). Kurs odbędzie się w dwóch terminach: 14-15 maja br. Informacje i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji.


OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE - WPIS DO WYKAZU JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. przepisami Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. Zasady wpisu do wykazu wyjaśnia Komunikat Nr 48/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu w 2015 r. zobowiązana jest do złożenia do KRBR wniosku w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zamknij